Ubezpieczenia

Komunikacyjne
OC - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. 
 Assistance - ubezpieczenie pomocy drogowej.

 AC - ubezpieczenie pojazdu od uszkodzeń i straty Auto Casco
NNW - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów mechanicznych

Domu i mieszkania

Ochrona domu to zapewnienie bezpieczeństwa Tobie i Twojej rodzinie w razie najgorszych zdarzeń losowych jakimi są utraty całego dobytku domowego spowodowane przez pożary, powodzie i inne zdarzenia. Ubezpieczenie domu to także pewność stabilności finansowej na wypadek mniejszych szkód oraz włamań i kradzieży.

Ubezpieczenie mieszkania to rozsądny sposób na zabezpieczenie sie przed nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi. Także tymi wynikającymi z lekkomyślności innym lokatorów budynku, a które w skutkach mogą doprowadzić do Twojej tragedii. 

Ubezpieczenie OC to gwarancja Twojej ochrony finansowej w razie nieszczęśliwych zdarzeń powstałych z Twojej, a w wyniku których inna osoba doznała straty majątkowej lub uszczerbku na zdrowiu. Dzięki ubezpieczeniu OC, nie musisz obawiać się konsekwencji takich sytuacji jak zalanie sąsiadów, pogryzienie przez psa, wybicie okna przez dziecko oraz wielu innych zdarzeń

Ubezpieczenie Firmy

Ubezpieczenie firmy jest równie ważne jak ubezpieczenie zdrowia i majątku domowego, gdyż dzieki sprawnie działającej firmie stać Cię na tak cenny beztroski czas wolny z Twoją rodziną. Ubezpieczenie firmy jest narzędziem racjonalnego gospodarowania, gdyż dzięki ochronie ubezpieczeniowej zapewniasz Twojej firmie stabilną przyszłość.

Dla kogo?

Ubezpieczenia firm w multiagencji Centrum Twoich Ubezpieczeń kierowane są do małych i średnich przedsiębiorstw. Naszą specjalizacją jest doradztwo ubezpieczeniowe mikro przedsiębiorstw. Pomagamy w zawarciu najlepszych wariantów ubezpieczeniowych osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą oraz spółkom prawa handlowego.

Zakres

Ubezpieczenie firmowe to kompleksowa ochrona majątku firmy, życia i zdrowia jego pracowników a także odpowiedzialności cywilnej jaka sie wiążę z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Podstawą ochrony firmy jest ochrona majątku ( nieruchomości, środków inwestycyjnych, środków obrotowych, środków trwałych, mienia pracowniczego i osób trzecich itd.) od ryzyka jego utraty lub uszkodzenia w wyniku pożaru, kradzieży i innych zdarzeń losowych.

Ubezpieczenie NNW obejmuje pracowników firmy dając im ochronę w przypadku następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej to zabezpieczenie firmy przed kosztami związanymi z odszkodowaniem i zadośćuczynieniem jakie należą się osobie trzeciej w wyniku szkody jaką ta osoba doznała w związku z posiadanym przez firmę mieniem i prowadzoną działalnością.


Ubezpieczenie podróży w celu turystycznym lub zarobkowym
Ubezpieczenie podróży łączy w sobie wiele świadczeń, które zapewniają kompleksową ochronę "na wszelki wypadek" podczas tak często beztroskiej wycieczki zagranicznej jak i absorbującej pracy zarobkowej.

Ubezpieczenie podróży to:

- ubezpieczenie kosztów leczenia związanych z nagłym zachorowanie lub wypadkiem

- ubezpieczenie kosztów transportu (do placówek medycznych w ramach natychmiastowej pomocy, jak również powrotu do Polski)

- pomoc informacyjna i assistance w organizacji leczenia oraz transportu

- ubezpieczenie nieszczęśliwych wypadków (NNW)

- ubezpieczenie bagażu od uszkodzeń i kradzieży

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim

Dla kogo?

Ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym, dla każdego odpowiedzialnego, kto wybiera się za granicę w celach turystycznych, bądź zarobkowych.


Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

 
 W ramach ubezpieczenia NNW otrzymujesz świadczenie pieniężne za doznany uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Na wypadek śmierci całą Sumę Ubezpieczenia otrzymuje wskazana osoba. 

 

Ponadto:

 

- zwrot kosztów naprawy lub nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

- zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów

-zwrot kosztów leczenia (np. koszty lekarstw, badań, pobytu w szpitalu . . .)

- dzienne świadczenie szpitalne (np. 200 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu)

- assistance medyczny

- dodatkowe świadczenie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

 

Dla kogo?

Ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym, jednakże patrząc na przedmiot ubezpieczenia -własne zdrowie, powinno być w zamyśle każdej osoby ubezpieczeniem obowiązkowym.

Ubezpieczenie NNW można zawrzeć indywidualnie, rodzinnie, grupowo. Alternatywą jest również ubezpieczenie NNW dołączane do OC/AC.

 

Ubezpieczenie NA ŻYCIE

Ubezpieczenie na życie jest formą zabezpieczenia finansowego rodziny, na wypadek śmierci posiadacza polisy. Taka jest główna funkcja ubezpieczeń na życie. Ich rola nie kończy się w tym miejscu. Polisy na życie to ubezpieczenia, które jest związane z całym życiem, nie tylko ze śmiercią..


OC ROLNIKA

Ubezpieczenia OC Rolnika muszą posiadać wszystkie osoby zajmujące się działalnością rolniczą, posiadającą użytki rolne przekraczające 1 ha oraz opłacające przynajmniej w części podatek rolny. Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika powinno zostać zawarte w tym samym dniu, w którym gospodarstwo kupimy, chyba że poprzedni właściciel posiadał już polisę. Wówczas wszystkie prawa i obowiązki przechodzą na nowego właściciela. Sprzedający powinien niezwłocznie zgłosić do Towarzystwa zmianę właściciela. Jeżeli chcielibyśmy zawrzeć polisę u innego ubezpieczyciela, musimy wypowiedzieć umowę w formie pisemnej, najpóźniej 30 dni od daty zakupu.

Co chroni OC Rolnika?

Polisa OC chroni rolnika przed finansowymi konsekwencjami spowodowanymi z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego lub prowadzenia działalności rolniczej. Ubezpieczeniem objęci są zarówno rolnicy, jak i wszystkie osoby pracujące w gospodarstwie.

Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w sytuacji gdy rolnik wyrządzi szkodę, której następstwem będzie:

  • śmierć,
  • utrata bądź rozstrój zdrowia,
  • zniszczenie lub uszkodzenie mienia osoby trzeciej.

OC rolnika obejmuje ochroną także wszystkie pojazdy wolnobieżne. Rolnik nie musi wykupywać dodatkowego ubezpieczenia komunikacyjnego.

OC Rolnika zawierane jest na okres 12 miesięcy. W sytuacji kiedy rolnik posiadał obowiązkową polisę, lecz zapomniał ją przedłużyć na kolejny rok lub jej nie wypowiedział, ubezpieczenie uważa się za zawarte (polisa wznawia się automatycznie).

Wypowiedzenie umowy rolnik powinien zgłosić w formie pisemnej, najpóźniej dzień przed końcem okresu ochrony.


Znalezione obrazy dla zapytania ubezpieczenia logoZnalezione obrazy dla zapytania ubezpieczenia logoZnalezione obrazy dla zapytania ubezpieczenia logo BENEFIA

Znalezione obrazy dla zapytania ubezpieczenia logo BENEFIAZnalezione obrazy dla zapytania ubezpieczenia logo

 
 

     
 

 

 
 

 

Grudziądz Twoje-Miasto
©2010-2011 Twoje-Miasto Sp. z o.o.