Regulamin
określający warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy

Rozdział 1

Przepisy ogólne

 1. Pasażerowie korzystający z przejazdów pojazdami oraz obsługa i personel nadzoru ruchu obowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu
 2. Żądania i wskazówki obsługi pojazdów oraz personelu nadzoru ruchu powinny być kierowane do pasażerów w sposób taktowny i uprzejmy .Obsługa pojazdów i personel nadzoru ruchu obowiązani są do udzielenia na żądanie pasażera informacji dotyczących kierunku jazdy, czasu odjazdu z przystanku krańcowego itp.
 3. Pasażer odpowiada wobec przedsiębiorstwa komunikacyjnego za szkody powstałe w skutek uszkodzenia lub zniszczenia z jego winy pojazdu lub innych urządzeń komunikacyjnych.
 4. Przedsiębiorstwo komunikacyjne nie odpowiada za szkody powstałe na skutek przerw w ruchu albo zmian kierunku jazdy pojazdu spowodowanych siłą wyższą, przyczynami natury techniczno-eksploatacyjnej, zarządzeniami organów ruchu drogowego lub innych kompetentnych organów.
 5. Znalazca rzeczy zgubionych w pojeździe powinien przekazać ta rzecz obsłudze pojazdu tryb postępowania z rzeczami znalezionymi w pojeździe regulują odrębne przepisy.

Rozdział 2

Przewóz osób

 1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest na przystankach i po całkowitym zatrzymaniu pojazdu.
 2. Pasażer do pojazdu wsiada tylko wyłącznie przednimi drzwiami a wysiada tylnimi.
 3. Wsiadanie do pojazdu na przystankach krańcowych dozwolone jest dopiero po zakończeniu, związanych ze zmianą kierunku jazdy. W tym czasie pasażerowie nie mogą przebywać w pojeździe.
 4. Pasażer zamierzający wysiąść na przystanku oznaczonym „na żądanie” obowiązany jest wcześniej uprzedzić o tym obsługę pojazdu, a osoba zamierzająca wsiąść na takim przystanku daje znać podniesioną ręką.
 5. Sygnał odjazdu pojazdu z przystanku daje obsługa pojazdu po uprzednim sprawdzeniu, że osoby wysiadające opuściły pojazd a wsiadające są wewnątrz pojazdu. Zabronione jest ruszanie pojazdu z przystanku przed zamknięciem drzwi.
 6. Pasażer zajmujący miejsce stojące powinien w czasie jazdy trzymać się uchwytu lub poręczy.
 7. Pasażer który zajmuje miejsce oznaczone znakiem „dla inwalidy ”,”dla osoby z dzieckiem na ręku” itp. Obowiązany jest zwolnić to miejsce w razie zgłoszenia się osoby , dla której jest ono przeznaczone.
 8. Pasażer obowiązany jest po wejściu do pojazdu bezzwłocznie zakupić właściwy bilet.
 9. Pasażer obowiązany jest posiadać ważny bilet przez cały czas jazdy i okazywać go kontroli. Bilet zniszczony w sposób uniemożliwiający stwierdzenie jego ważności traktowany jest jako nieważny, a pasażer zobowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej.
 10. Pasażerowi nie wolno odstępować biletu , zakupionego dla siebie, innej osobie.
 11. Bilet zakupiony po ogłoszeniu kontroli biletów nie zwalnia pasażera do uiszczenia opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu.
 12. Pasażer korzystający z biletów okresowych lub miesięcznych powinien posiadać ten bilet przy sobie okazywać na żądanie kontroli biletowej. Bilet powinien być wypełniony czytelnie a pasażer posiadać przy sobie dokument stwierdzający jego tożsamość. Bilet niewypełniony trwale (nazwisko ,imie, numer biletu) uważny jest za nieważny. Bilet okresowy (miesięczny) nie upoważnia jego właściciela do przewozu rzeczy stanowiących bagaż.
 13. W razie stwierdzenia ważnego biletu za przejazd lub przewóz bagażu w czasie jazdy i przy wysiadaniu z pojazdu przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona może pobrać właściwą należność i opłatę dodatkową. W razie nie uiszczenia opłaty właściwej i dodatkowej przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona ma prawo żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości w celu dochodzenia roszczeń.
 14. Podczas kontroli biletów pasażer obowiązany jest bez wezwania okazać, a na żądanie wręczyć dokument uprawniający do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego .Uprawnienia do korzystania z ulg bezpłatnych przejazdów osób nie dotyczą przewożonych przez te osoby rzeczy (bagażu).
 15. Obsługa może odmówić przewozu osób:
  • a) nietrzeźwych i zachowujących się nieodpowiednio,
  • b) które ze względu na chorobę albo z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla niektórych pasażerów
  • c) które mogą zabrudzić innych pasażerów
  • d) wzbudzających odrazę brudem lub niechlujstwem.
 16. Zabronione jest:
  • a) wsiadanie i wysiadanie z pojazdu w czasie jazdy,
  • b) otwieranie drzwi w czasie jazdy
  • c) wsiadanie i wysiadanie z pojazdu po sygnale dźwiękowym
  • d) zanieczyszczenia pojazdu lub niszczenia urządzeń i wyposażenia
  • e) opieranie się o drzwi w czasie jazdy
  • f) wykonywanie innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych
  • g) palenie tytoniu i picie alkoholu w pojeździe

Rozdział 3

Przewóz bagażu ręcznego

 1. Pasażerowie mogą przewozić w pojazdach bagaż ręczny jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia jego w pojeździe, aby nie utrudniał przejścia i nie narażał na zniszczenie odzieży innych pasażerów , nie zasłaniał widoczności kierującemu, nie narażał bezpieczeństwu ruchu itp.
 2. Przedmioty stanowiące bagaż ręczny gdy suma trzech wymiarów bagażu nie przekracza 120 cm
 3. Bez opłaty mogą być przewożone wszelkiego rodzaju wózki dziecięce.W czasie przewozu dziecko musi być wyjęte z wózka. Wózek złożony w taki sposób aby zmieścił się w bagażniku BUSA , lub miejscu przeznaczonym na wózek.
 4. Nadzór nad bagażem ręcznym, który pasażer przewozi przy sobie w pojeździe należy do pasażera.
 5. Pasażer odpowiada za szkody powstałe z w związku z przewozem bagażu ręcznego.
 6. W pojazdach nie wolno przewozić:
  • a) przedmiotów które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez uszkodzenia ich ciała lub odzieży, mogą uszkodzić lub zniszczyć pojazd.
  • b) przedmiotów cuchnących, zapalanych , wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych.
  • c) przedmiotów wywołujących uczucie odrazy
  • d) zwierząt
  • e) broni palnej .Nie dotyczy to osób, które pełnią służbę publiczną lub wojskową i uprawnieni są do noszenia broni palnej. Broń będąca w posiadaniu tych osób , musi być odpowiednio zabezpieczona.
 7. Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie , że pasażer zabrał ze sobą do autobusu przedmioty niedozwolone do przewozu, obsługa pojazdu ma prawo w obecności pasażerów sprawdzić właściwości tych przedmiotów i w razie stwierdzenia zasadności podejrzenia obsługa autobusu zobowiązana jest odmówić przewozu tych przedmiotów.
Osoby naruszające powyższe przepisy porządkowe podlegają karze na zasadach i w prawie o wykroczeniach.
Grudziądz Twoje-Miasto
©2010-2011 Twoje-Miasto Sp. z o.o.